Lu neej ntsuag no 02093232939 zeb vaj

an hour ago

Koj Xav Hai Tia Koj Nyiag Thaij Kuv Li Duab Es Koj Tu Txiv Neb Yuav Nqa Coj Mus Ntiav Pub Thawj Tso Dab Kom Kuv Tuag Yeej Meem Ua Kom Tsau KNeb Lub Siab Yog Hnub Twg Kuv Tuag Ces Koj Cov Duab No Yuav Nrog Kuv Nkag Qhov Hleb Qhov Ntxa Kom Koj Tu Txi Tsi Tau Lub Pim Txiag ... Koj Txoj Kev Dag Noj Dag Laig Koj Tu Txiv Tso Koj Dag Ntxia Hmoob MEKA Nyiaj Kom Neb Nplua Nuj Kiag Es Cov Hmoob Nyob Rau Teb Chaw Vam Meej Pluag Kiag Thiaj Zoo Neb Lub Siab Pua Yog ..... Neb Lub Siab Phem Lim Hiam Koj Thov Hmoob MEKA Duab Hmoob MEKA Xas Duab Los Rau Koj Neb Nqa Hmoob MEKA Cov Duab Mus Ntiav Pub Thawj Ua Dab Neb Thiaj Yuav Laib Lub Hoo Xim Txhuv Nyob Rau Ntawm Muang Khone Thiab Yuav Laib Lub Tsheb Luv Tub Thiab Neb Yuav Laib Av UUa Laib Ib Lub Tsev Nyob Rau .... Puj Khoom .... Neb Tsi Txhob Khav Yuav Muab Luag Li Duab Coj Mus Ntiav Pub Thawj Tso Dab Kom Luag Tuag Ib Leeg Ib Txoj Sia Yog Kuv Tuag Ces Neb Kawg Nkag Qhov Ntxa Thiaj Tag Neb Yeej Tsi Dim Kiag Li ...

4 hrs ago

KUV HU UA ... XIS KWM ... KUV YUAV THOV HAI QHIA RAU PAUB KUV TSO KUV COV DUAB KUV THAM TAU IB TUG HLUA NRAUG HMOOB NPLOG NW HLUB KUV HEEV NW MUAB NYIAJ RAU KUV SIV YUAV NPAV RAU KUV HU RAU NW .... KUV TU SIAB KAWG NKAU LI KUV TU NYAB MEB CAB QIA NEEG KHAU PIM MUAB NW TU NTXHAI DUAB TSO THAM DAG NTSIA LAIB TU HMOOB NTAWV NYIAJ NTAU NTAU TU HMOOB NW MAM LI TUAJ NRHIAV TAU ?YXHEB MEB CAB MUAB KUV TU NYAB CES CES KAWG NKAU LI IB TUG NIAG POJ MEB THAUB LAU LI KOJ TSI TXAJ MUAG NTSHAW NYIAJ NPAUM LI CAS ZS YUAV MUAB KOJ TU NTXHAI DUA TSO THAM DAG NTXIA KUV NYIAJ MUAB NIAG NTXHEB MEB LAU CES KOM NW CIA LI RHEM TU HMOOB NTAWV COV NYIAJ ROV QAB RAU LAWV ... KUV TU NIAG NYAB MEB CAB KHAU PIM IB TXWM MUAB NW COV NTXHHAI TSO DUAB NNW THAM NROG HMOOB MEKA SIB TXIAG LIJ NW LUB NIAG QHOV PIM THIAB NTSAJ nw lub siab phem thiaj lim hiam tshaj plaw Tam Sim No Nw Tham Hmoob MEKA Tso Duab Cuav Xwb Hmoob MEKA xAS dUAB lOS rAU nW Crs ?w Muab Hmoob MEKA Cov Duab Xoj Mus Rau Pub Thawj Ua Dab Rau Hmoob MEKA Xas Nyiaj Tuuab Ntw los rau nw tau laig .... TXIJ LI HNUB NTAWV LOS CES NW NTXUB KUV KAWG LI TAM SIM NO CES KUV TU NYAB MEB CAB LAU NTAWV ROV QAB TUAJ UA TXUJ UA ZOO RAU LAWM ....

5 hrs ago

hi hi

5 hrs ago

Huab muab daim duab no rau Meej saib. Hlub koj , pom no hu los nawb

5 hrs ago

020 93 27 26 30 Zag Nuav Nw TTsi Zoo Le Kw Zag U Lawm Nawb Tsi Laib Nyaj Yooj Yim Kiag Yuav Khwv Lub Tswv Yim Le Caag Haj Le Dlaag Tau Hmoob MEKA Nyaj Lug Noj Tsab Peb Caug ...

5 hrs ago

02092709113 ~ Huab Hawj ~ Nej Pab Saib Seb Nw Pua Yog Tu Tseeb Tiag Los Yog Duab Dho Xwb?

6 hrs ago

Hnub lis 612 361 1210

7 hrs ago

Koj Tu Txiv Neb Nyiag Ngaij Kuv Duab Nqa Coj Mus Ntiav Puv Thawj Tso Dab Kom Kuv Tuag ..... Koj Cov DuaB No Kuv Twb Muab Ntxuav Tag Npaj Tso Rau Kuv Lub Hleb Koj Kawg Tuag ..... Neb 2 Niam Txiv Cuab Thaj Ntse Neb Nyiag Thaij Lawv Duab Es Ntshe Lawv Yuav Thaij Rsi Laib Li Duab Kiag No ... Neb Mus Ntiav Pub Thawj Tso Dab Kom Kuv Tuag Tiam Si Kuv Tsi Tau UUa Txhau Rau Neb Ntuj Tsi Pub Kuv Tuag Yog Hnub Twg Kuv Tuag Xes Neb Kawg Nkah Qhov Hleb Qhov Ntxa Nrog Kuv Thiaj Tag .... Thaum Neb Khub Niam Txiv Los Nyob Rau .... PUJ KHOOM ... Neb Pluag Pluag Txom Nyem .... Txij Li Thaum Koj Tu Txiv Tso Koj Tham Ntxia Dag Hmoob MEKA Nyiaj Neb Thiaj Muaj Tsheb muaj Hoo Xim Txhuv Muaj Tsev .... Koj Tseem Hai Rau Cov Hmoob Ntawm Lub Zos Koj Nyob Gai Ria Yog Koj Dag Laib Hmoob MEKA Nyiaj Xes Yeej Tsi Npam Koj Li .... Yog Hmoob MEKA tSI Xas Nyiaj Los Rau Koj Ces Npam Hmoob MEKA .... Dag Tau Hmoob MEKA Nyiaj Yuav Laib Lub Hoo Xim Txhuv 120 000 Kips Yuav Laib Lub Tsheb Luv Tub Yuav Av Ua Tau Tsev Yuav Laib Tsheb Cas .... Tau Hmoob MEKA Thiaj Npam .... Koj Tu Ntxhai Tau Tag Sim Neej ... Koj Ntog Tsheb Cas Kos Taw Dam Muab Hlau Ntsia Koj Nyob Tau 2 Lub Xyoo NAI MAUM Nyuam Qhuav Muab Tu Ntsia Hlau Rho Tawm Koj Nyuam Qhua Mus Kev Tau Zuj Zu Xwb Ne ... Tej No Tsi Yog Kev Npam Es Yog Dab Tsi No .... Tam Sim No Lub Ntuj Nyob Nqi Nqi Npam Sai Li Sai Tau Tsi Tos 10 Lub Xyoo Mam Li Npam Siv Luag Pob Nyiaj Tsi Tau Tag Yus Twb Pom Dab Lawm Yus Twb Pom Dej Dag Lawm Los Yus Lub Siab Tseem Tsi Tau Nqig Yus Tseem Yuav Ua Kom Yus 2 Niam Txiv Nplia Nuj Kiag Es Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Pluag Kiag Rau Tys 2 Niam Txiv Tes Thiaj Li Zoo Yus Luv Siab Pua Yog ....

7 hrs ago

THOV HAI QHIA RAU PEB COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW PAUB KHUB NIAM TXIV NO NYOB RAU ... PUJ KHOOM ... TU NIAM YOG HMOOB THOJ TU TXIV YOG HMOOB YAJ ..... TU TXIV TSO NW TU POJ NIAM THAM HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LUB SIJ HAWM NTAWV TU POJ NIAM NO TSO DUAB CUAV THAM HMOOB NYIAG MUAB HMOOB THAIJ DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ UA DAB RAU COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LI DUAB HMOOB MEKA MUAB NYIAJ XAS NTAU LI NTAU LOS RAU NKAWV KHUB NIAM TXIV NO NKAWV YUAV LAIB IB LUB HOO XIM TXHUV NYB RAU ... MUANG KHONE ... TU NQI 120 000 KIPS YUAV LAIB IB LUB TSHEB LUV TUB YUAV AV AU LAIB VAJ TSEV ZOO ..... MUAJ PUA TSAWG TU NEEG TUAG NW MU QUAJ NYIAM HAI TIA YOG NW TSEV NEEH KOM HMOOB MEKA PAB NYIAJ LOS RAU NW THAS NW TU NEEG TUAG HMOOB MRKA MUAJ NYIAJ XAS LOS RAU NKAWV OB NIAM TXIV NO NTAU LI NTAU MUAJ PUA TSAWG LUB NTEEV TUAG LOS NW YEEJ MUS QUAJ NYIAV LI NO TAG LI XWB ..... TXOJ KEB NPAM THIAJ LI LOS RAW TAU NKAWV OB NIAM TXIV NO .... NKAWV TU NTXHAI TSAU MUAG NTOG XAB LAU NIAM POG TXIV YAWG HMOOB LAUJ TWB TSI TUAJ XYUA LI TAU NTEV LOS LAWV TU NYAB MOB MOB MUS PW HOO MAUM LOS NIAM POG TXIV YAWG LAWV YEEJ TSI NQA MOV MUS RAU NOJ TU TUB LOS YEEJ MUS THAM HLUA NKAUJ NW TSI HLUB NW TU POJ NIAM TWB VIM YOG MIM THOJ MUAB NNW TU NTXHAI TSO DUAB TOJSIAB THAM KAU HMOOB MEKA NYIAJ ... TU NTWHAI MOB MOB COJ MUS PW HOO MAUM NAI MAUM XAV IB KOOB TSHUAJ TSI ZOO CES NW TU NTXHAI CIA LI TUAG LAWM .... DAG LAIB HMOOB MEKA NYIAJ TAU NTAU2 COJ MUS YUA IB LUB TSHEB CAS COJ LOS XYAU DAG NTAU DHAU NTU TSI PAS CAiJ TSHEB CAS NTOG TXHAI KOS TAW NKAG RAU LUB LOS NW SAB KOS TAW DAM MUS PW HOO MAUM NAI MAUM MUAB HLAU NTSIA LOS NYOB TAU 2 LUB XYOO HAUV TSEV THAUM LOS NYOB HAU TSEV LOS NW TSEEM THAM HMOOB MEKA DAG NYIAJ TAG AJ TAG ZOG TWB POM DEJ DAG LAWM LOS SIAB TSEEM TSI TAU NQIG .... MIM THOJ KOJ TSI TXHOB XAV HAI TIA NEB 2 NIAM TXIV UA HNUB UA HMO MUS NTIAV .... PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG .....KOJ COV DUAB NO KUV TWB COJ MUS NTXUAV TAG KUV MUB TSO RAU .... MOS VAJ .... SAIB TAG LAWM .... YOG IB HNUB TWG KUV TUAG CES KOJ COV DUAB NO NW YUAV NKAG HAUV KUV LUB HLEB KOJ YEEJ YUAV TUAG THIAJ TAG .... KOJ CUAB THAJ NTSE NYIAG THAIJ KUV DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG CES KOJ KAWG TUAG THIAJ TAG .... THOV HAI LI NO QHIA RAU NTIAJ TEB PAUB 1/ NEJ THAM TU TWG YUAV TSUM TAU MUS SAIB UA NTEJ NEJ THIAJ LI TSI RAY DAG POOB NYIAJ NAWB ...... UA TSAUG BTAU RAU NEJ SAWV SAW CEEV FAH NEH TU KHEEJ KOM ZOO

8 hrs ago

02078351482

8 hrs ago

030 53 500 25 NYOB TAU KHO SIAB HEEV XAV MUAJ IB TUG HLUB NROG YUS HAI LUS KOM LUB CAIJ LUB NYUG TSI TXHOB NTEV2 .... XAV TAU COV TXIV NEEJ MUAJ HNUB NYUG TXIJ LI 40 XYOO ROV SAUV XWB .....

10 hrs ago