Bouanliane Lis030-907-1402

TSEV XOJ kuv muaj tsev hoob thiam xoj rau cov khub niam txiv tabseeb thiab cov tub/ntxhais kawm ntawv qib siab , kuv lub tsev nyob ze rau ntawm ob lub tsev kawm ntawv qib siab Sounphanavong University , Teacher University of Luangprabang thiab tajlaj nas viasqhas , kuv tus nqi pheej yig haum rau koj nyob tau , kuv cov tsev muaj li nram no: 1. Muaj dej zoo rau koj tsiv ywjsiab. 2. Muaj hoob dej zoo rau koj. 3. Muaj kiv cua saum qab thab zoo. 4. Muaj vajloog rau kuv cov tsev. 5. Muaj koob voos coospiv saib kev ruaj ntseg. 6. Muaj neeg tu kuv cov tsev hu siab du lug. 7. Tswv tsev nyob nrog pab saib kev ruaj ntseg. Peb yog Hmoob hais lus Hmoob yoojyim , peb nyiam phoojywg , tub ntxhais hluas Hmoob kawm ntawv nyob coob ua ke , ze rau tsev kawm ntawv mus ko taw tsibfeeb rau tsev ob lub tsev kawm qibsiab , tsibfeeb mus kav khw yuav khoom noj yoojyim. tsev kawm ntawv twb yuav rov pib dua tsis ntev hnub no lawm yog koj yuav tuaj mus kawm rau Louang Prabang kav tsij hu tuaj mus cooj koj thiaj li yuav tau vim cov tub ntxhais hluas yuav tuaj mus kawm coob tsam koj hu lig koj ho tsis tau , maj nroos hu mus rau Boualiane Lis 030-907-1402 txhua lub sijhawm tau.
4 years ago 357

Cov duab Bouanliane Lis030-907-1402 030-907-1402

Bouanliane Lis 030-907-1402
4 years ago 357
Boualiane Lis /Michael Hur 030-907-1402
4 years ago 357
Mini Van Rental 651-274-1154 or 030-907-1402
6 years ago 357
Tsheb xoj 651-274-1154 or 030-907-1402
5 years ago 357
Tsheb xoj 651-274-1154 or 030-907-1402
5 years ago 357
Tshe Xoj 651-274-1154 or 30-907-1402
5 years ago 357
ntxawm lis030 9663658 030 9663 658
7 years ago 357
paj ntaub lis030 9439350 030
7 years ago 357
maiv xis lis030 912 8740 030 912 8740
6 years ago 357
maiv xis lis030 912 8740 030 912 8740
6 years ago 357
lis xeem lis030 5887291 030
5 years ago 357
paj nyiag lis030 9528438 030
4 years ago 357
Loading...