Boualiane Lis /Michael Hur030-907-1402

TSEV HOOB THIAM Kuv muaj tsev hoob thiam xoj rau cov khub niam txiv tabseeb , cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab , kuv lub tsev nyob ze rau: Souphanavong University thiab Teacher University of Louangprabang. Nruab nrab ob lub tsev kawm ntawv no thiab lub khw yuav noj. Kuv muaj li no. 1. Muaj dej zoo rau koj siv ywj sia. 2. Muaj hoob dej zoo. 3. Muaj kiv cua zoo. 4. Muaj vajloog ncig. 5. Muaj koob voospiv aib neeg phem. 6. Muaj neeg tu du dais. 7. Muaj 3 lub tsev ua ib pawg hauv ib lub vajloog. Peb yog Hmoob hais lus yoojyim nyiam phoojywg , muaj yus haiv Hmoob tubntxhais kawm nyob ua ke , tswv tsev nyob nrog xav tau kev pab yoojyim. Peb nyob rau Louangprabang , LPDR Xav paub hu rau: 030-907-1402 tham nrog Boualiane Lis tham tau txhua lub sijhawm , tsev kawm ntawv yuav rov kawm hu mus cooj koj thiaj tau tubntxhais kawm yuav rov tuaj tsam koj tsis tau chaw ze tsev kawm ntawv. Tus nqi pheej yig haum koj nyob kawg........
4 years ago 258

Cov duab Boualiane Lis /Michael Hur030-907-1402 030-907-1402

Boualiane Lis /Michael Hur 030-907-1402
4 years ago 258
Bouanliane Lis 030-907-1402
4 years ago 258
Tshe Xoj 651-274-1154 or 30-907-1402
5 years ago 258
Mini Van Rental 651-274-1154 or 030-907-1402
5 years ago 258
Tsheb xoj 651-274-1154 or 030-907-1402
5 years ago 258
Tsheb xoj 651-274-1154 or 030-907-1402
5 years ago 258
sua 020 9103 1402
7 years ago 258
Michael Jackson Xiong 907.632-6495
8 years ago 258
tsimpheej 000
6 years ago 258
michael vang 209-947-8477
10 years ago 258
Michael Yang email xwb
10 years ago 258
michael XXXXXX
9 years ago 258
Loading...