tshuaj kho mob zoo heev020 23153307

Nyb zoo ib tsoom phooj ywg hlub thiab hnov tshua nyob thoob plaws lub qab ntuj no. Kuv muaj lus zoo siab thiab thiab ua koj tsaug ua koj muab koj lub sib hawm uas muaj nqis los saib kuv cov tshuaj Morseng no.tseeg tias nws yus pab tau tus neeg koj hlub tau. Yam tshuaj thib 1. tshuaj kho yus lub cev: nws yuav pab koj tej roj tej ntsav ,tej neeg ,tej hlwb kom rov zoo thiab muaj zog tuaj dua.cov laus2 es noj tsis taus , txhoo2 los yeej zoo tau tib si.cov neeg tuag tes tuag tawv los zoo ib yam thiab. Yam tshuaj thib2. Yog tshuaj kho tsev mi nyuam txhua2 yam mob txog tsev mi nyuam yeej kho zoo tib si li.xws li: laus khaum , mob plab me , coj khawb ncaws mob plab , coj khawb ncaw tsis xwm yeem , coj khawb ncaw ces mob taub haus ,dias taub hau.tsev mi nyuam qis thiab cov poj niam ua yug2 mi nyuam lawm ces qhov khoom loj2 lawm los yeej ua tau rov me zawm npaum li thuam hluas nkauj. Tshuaj yam thib3: yog tshuaj kho cov neeg ua pa tsw phem tsw tsog , qhov nqaij to ,cov neeg phais tshiab2 , txhuav phiv nyob hauv yus lub cev ,kab phaub las xaib los zoo tib si Tshuaj yam thib 4: yog tshuaj noj kom yus yug. Tshuaj yam thib 5: tshuaj pab rau cov poj niam yug mi nyuam tshiab kom mi nyuam muaj mis noj ,kom niam muaj zog noj mov qab ,kho lub tsev mi nyuam kom zoo li qub ,ua rau yus cev nqaij daim tawv dawb mos zoo nkauj tuaj thiab. Tshwj xeeb yog peb tseem txais neeg nrog peb muag tshuaj. Yuav khwv tau nyiaj ib hnub 250.000-4.000.0000kip Yog leej twg txaus siab hu kuv tus xov tooj: 020 23153307 Ua tsaug ntau. Tsheej vwj.
5 years ago 462

Cov duab tshuaj kho mob zoo heev020 23153307 020 23153307

Loading...