noj peb caugxxxxxx

Nyob zoo txog ib tshoom phooj ywg Hmoob txhua tus uas hlub thiab tshua , tus laus tus hluas , tus loj tus me , poj niam txiv neej uas nyob hauv lub ntiaj teb , nyob txhua lub teb chaws , thiab txhua lub zos mus txog txhua lub tsev. Lub xyoo laus los xaus rau hmo no !!! xyoo tshiab los txuas rau hmo peb caug no ib tag hmo dua yog lub xyoo tshiab tuaj lawm tiag…. Kuv tuav Tus Tswv uas yog peb neeg ntiaj teb tus Vajtswv uas tseem muaj sia zees nyob Foom koob hmoov zoo nplua mias los rau koj tsev neeg txhua tus lub xyoo tshiab no kom txais tau txhua yam zoo los rau koj lub neej ntawm Tswv Yexus lub Npe Amees Teevnpe 6:24Thov tus TSWV foom koobhmoov rau nej thiab tsomkwm saib xyuas nej. 25Thov tus TSWV hlub nej thiab ua siab ntev rau nej. 26Thov tus TSWVua zoo rau nej thiab pub nej tau zoo nyob kajsiab lug.
5 years ago 999

Cov duab noj peb caugxxxxxx xxxxxx

tub vaj lo yog phonexay tso rau tij laug siab yog pom lawm hu kv os tij laug
7 years ago 999
my volunteer , poryang. 020 97804308
7 years ago 999
Yeej Huam Xiong +841636969895 +8416631
10 years ago 999
tshaj ntawv ntawv thov kev pab. 020 9701 5809
8 years ago 999
neegzoonkauj ca tsi muaj ne
8 years ago 999
tshaj xo moo zoo 0309661810
5 years ago 999
hmoob tshavpob. 020 9701 5809
8 years ago 999
txais tub ntxhais hu nkauj 19078412142
11 years ago 999
hmoob tsiab peb caug (xiengkhuang) noj peb caug
8 years ago 999
Xov Tooj Cua Hmong Connection 218-548-3478 pin 2244#
7 years ago 999
ncig ntuj E-mail please
9 years ago 999
Tshuaj ntsuab kho tau koj lub plawv kom muaj zog 030 5754182
6 years ago 999
Loading...