TSHuaj ntsuab kho tau plawv kom muaj zog 030 5754 182 , 030 5070189

Tshuaj Ntsuab Kho Tau Koj Lub Plawv Kom Muaj Zog 030 5754 182 , 030 5070189 [email protected] Tshaj tawm rau txhua tus uas nplawv tsis muaj zog , txhob txhawj cov tshuaj no pab tau koj lub nplawv kom rov muaj zog li qub. yog xav tau txhob ua siab deb hu tau txhua lub sij hawm nawv. Tshuaj Ntsuab Kho Tau Koj Lub Plawv Kom Muaj Zog 030 5754182 , 030 5070189. [email protected] Tshuaj ntshuab pab tau koj lub plawv. Yog koj lub nplawv tsis muajzog yuav ua rau koj muaj tus mob zoo li hais no. 1. Thaum koj muaj kev nyuaj siab yuav ua rau koj ua pa nyuaj , ib ce tsaug tsis muaj zog , tawm hws txias to nplaum ntxias , ntiv tes sib qhaib thiab zoo li txoj sia yuav tum us. 2. Tiv tshav ntuj kub , hnov lub nplawv dhia cawjcawj. Laimlaim , 3. Ua rau koj ceebceeb sob. Noj mov tsis hnov qab. Lub zog ntaug lawm zuj zus. Lua nplog hais tias huaj caws vais , Kev siv cov tshuaj no ua raws li hais no. Ib hnab ua 2 pluag noj , yog muab cov tshuaj xyaw qe qaib cub noj ua ntej yuav noj tshais li 15-20 natis mam noj tshais. Nco ntsoov noj txhua tagkis. Sib txuas zws , txhob kem. Yog koj muaj tus mob li hais losno. Txhob tos ntev kav tsij noj cov tshuaj no pab tau ntau leej muaj lub neej tshiab lawm tiag. Tus kws tshuaj yog. Yaj Ntxoo. Xov tooj , (856-30-575-4182) (856-30 5070189)
5 years ago 452

Cov duab TSHuaj ntsuab kho tau plawv kom muaj zog 030 5754 182, 030 5070189 030 5754 182, 030 5070189

TSHuaj ntsuab kho tau plawv kom muaj zog 030 5754 182, 030 5070189
5 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
tshuaj kho mob zoo heev 23153307 /030 9597715
4 years ago 452
Loading...