mi tub hmoob

Kuv paub ib zag dab neeg los tsis ntev no nws zoo txaws cov ua nej tau paub thiab tau tham me ntsis sawv daws nyeem tau li hauv qab no...... Muaj ib tug me tub nws yog tub ntsuag los kuj yog vim yog niam tuag puag thaum me thiab txiv tuag thaum muaj 12-13 xyoo lawm. nws nrog tus tij laug thiab niam tij nyob ua lub neej yam txaus tus siab los txog rau thaum nws yuav poj niam , ces nws muaj siab khwv nws lub neej heev thian nws hluas tshua txhua tus tub ua yog tub ntsuag ib yam li nws kom txawj ntaub ntawv thiab qhia kom paub qab haus , vim thaum ntawv nws yeej g tau muaj me nyuam li thiab txoj kev xav tau ntawm ib leej txiv zoo ua hlub txhua tus me nyuam ntsuag los tau ntau lub xyoo yam ua nws tu sia dua ntais yog muaj ib tug tub ntsuag ua yog tub kwv tij ua nws hlub heev thian hlub tshaj plaws li tso kawm ntawv yuav poj niam rau tab sis ua cas thuam tus me tub ntawv loj tuaj ces tus niam txiv tu ntawv twb pib laus lawm lub zog twb pib ntaug lawm , tus me tub ntawv ua lub neej xws luag lawm tiag ces cias tsis paub txog leej txiv txoj kev hlub kev nco kev tsua uas hlub nws ntawv muaj hnub tus txiv tu nws ntawv tau hnov lawv hais tias ua cas neb ho tsis hlub neb niam nkawv na lov no ces tus tub teb ntua tias kv txiv nkawv tuag lawm ntxov os... no ces nkaws txiv tu ntawv mob siab kawg thiab vim yog tsis muaj nws ces tus me tub ntawv yeej tsis muaj hnub no ua rau nws tus siab twj ywm los lub kua muaj los muab so mus xav tias ntshe lam hais xwb tab sis ua cas cias ua xu zuj zus lawm muaj noj los tsis hu muaj haus los tsis nqa lawm , zuj zus tiag yog li tus txiv ntawv laus zus lawm thiab muaj ib xyoo tus tub ntawv nkauv leej niam mob2 ces nws nyob ze2 xwb ob lub tsev tuas yog deb li 17-20 daj ntawv xwb tab sis nkaug yeej tsis tuaj saib tiag2 li neeg tuaj ncuav ntws los nkauv yeej tsis tuaj li thiaj coj tus niam mus rau tim tsev kho mob ces tus niam zoo lawm. tau tsis ntev xwb ces nkawv txiv muaj mob ua yog ib tug mob ua phem los kujyog los nkawv yeej tsis muaj siab yuav coj mus kho li ces nkawv txiv mus kho los kuj tsis zoo li thiab tsuas yog ntiaj hnub noj tsuaj xwb noj tsuaj kom txoj sia txob maj tus xwb... ua cas txoj kev zoo ua tau pab tej me tub ntawv poob nram kwj ha tag yog tsev nej me nyiaj ntawv los kho nws ces ntshe nws twb zoo lawm thiab txij xyoo ntawv los ces nkawv txiv muaj mob lawm ces tsuav nkawv niam ua noj ua haus lawm xwb loj lub neej nrog kua muag thiaj los chaum tau khub niam txiv ntawv lawm vim ua zoo yuav kev neeg lawm... tus tub thiab tus nyab ntawv yeej tsis pab nkawv niam li nkawv niam twb laus lawm thiab khwv npaum cas los nkawv tias tej laus ces nyuam qhuav ntxim xwb ua rau nkaws niam lub kua muag ces lo txua lub nroj li os lawv es.... txawm li os nkawv niam yeej tsis thov nkawv kom mus pab thiab vim tias yeej paub tias nkaws tsis hlub lawm. nyob los muaj ib hnub nkawv niam mus luaj teb ib leeg xwb vim nkawv txiv yeej mus tsis tau kev deb ib qho twg li lawm sawv mus kev ces yuav tuag li xwb yog li ces niam thiaj mus pw ib leeg rau tom daim teb txawm hais tias yuav tsis tua luag los yeej yuav tau pw vim g ua ces yuav tsis tau noj os lawv as... nkawv niam sab heev thian ntov noog tsis tau lawm muaj ib hnub thiaj ntaus lus los kom tus tub thiab tus nyab ntawv mus pab los tus tub hais ntsees tias nyias muaj yias as xij (as xij mas yog lo lus mekas hais tias job) nyias muaj nyias hauj lwm nyias ua nyias twg ua tsis tau tsum ua rau nkawv niam tus siab nro lawm vim li cas ua cas yuav pheem rau kv ua lauj no os tus niam ces tsua yog hais tau li thiab xav tau li rau hauv siab xwb vim hnub nos tus niam thiab tus txiv ua tsis tau lawm. hos tus txiv ces nws tsuav xav tias tej zaum yus muaj nuj muaj nqee muaj nyiaj seem muaj koob muaj hmoo ua zoo tua zoo los ua cas ho zoo lo no luag niam hluag txiv yeej tuag lawm ntxov tiag twg kom yus khav hlub luag ob lub me qhov muag es tsis muaj neeg yuav kam hlub es yus siab zoo kam hlub kam txhawb ces kav liam os txawm tias tsis hlub yus los yus yuav nco ntsoov os tuag lwm tiam muaj tsawg tus los mam hlub tsis muaj los tsis yuav os...... Zaj dab neeg no ntev heev yog muab piav kom ntxaws os tab sis kv muaj hais me ntsis rau nej tau piav ua si xwb zaj dab neeg no tseem tsis tau xaus nawb cov phooj ywg cias seb xau li cas nawb kv mam noog thiab piav dua. Yog li txua tus ua yog tub ntsuag ntxhais ntsuag txob tu2 siab nawb yog luag hlub nej tsa nej neej tseej tej zaum nej yuav ua li no thiab 100 tus ces muaj li 30 tus yeej nyiam ua li no nawb peb hmoob thiaj li muaj los lus cia tias TU QAIB NTSUAG TAU NCEJ PUAB TU TUB NTSUAG CES TAU YEEB NCUAB. niam no ces yog ob tug laus no ntag nawb.... tej zaum kuj muaj tseeb tsaj no los kv tsis paub thiab ua tsaug...
6 years ago 1,852

Cov duab mi tub hmoob

hmoob 54541234
7 years ago 1,852
mi tub hmoob
6 years ago 1,852
Hmoob cov tub kawm ,Laos. 22912202
8 years ago 1,852
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
7 years ago 1,852
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI MEB CAB NIAM NTIAV LUB SIAB HEM LIM HIAM MAUM PHAWV YAAJ NW MUS NYIAG .... XIS LAUJ TU NIAM LAU YUAV TU TXIV HMOOB HAM NKAWV TU NTXHAI LI DUAB HAUV NW TU FACEBOOK COJ MUS TSO RAU TOJSIAB THAM LAIB IB TUG HMOOB MEKA MAUM PHAWV YAAJ THOV TU HMOOB MEKA XAS DUAB LOS RAU MAUM PHAWV YAAJ POJ LAIB THIAJ LI NQA TU HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU TU HMOOB MEKA TXIJ LI HNUB NTAWV LOS CES TU HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU MAUM PHAWV THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ 1 VAS THIV XAS 3000 Dollars LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV TAG NRHO COV HLUA NRAUG POJ LAIB THAM CES LAWV XAS NYIAJ LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV ZE LI 100000 Dollars ..... TIAM SI MAUM PHAWV NTXEEV HAI TIA YOG NW TU NU THIAB TU NYAB NKAWV YOG TU COJ HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU HMOOB MEKA ES NKKAWV LAIB NYIAJ NTAU ...... XAIV NPLOOJ LAUJ .... HUAM NAB TA LUAJ LOJ NYOB RAU PHONSAVANH THIAJ LI COJ MAUM PHAWJ YAAJ TU NU COJ MUS KAW NKUAJ ...... MAUM PHAWV YAAJ THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ NKAWV 2 NIAM TXIV THIAJ LI KHIAV MUS NYOB RAU NRAM AV LIAB LAV10 MUAB COV NYIAJ LOS YUAV AV UA LAIB TSEV ZOO HEEV THIAB YUAV LAIB 1 LUB TSHEB LUV TUB NROG RAU 4 HECTARES AV NYOB RAU NONGHAI MAUM PHAWV YAAJ KWV PIM MUS TOS HMOOB MEKA NYOB RAU NRAM VAV TAI HMOOB MEKA COJ MAUM PHAWV YAAJ COJ MUS TXIAG TAG MAUM PHAWV YAAJ LOS TSEV NW TU TXIV VAM XYOOJ XEEM LAUJ THIAJ LI MUAB NPLIM HAW QUAV NCAW TAWM TE DAWB TE NPLIIAG ..... VAJ TSE LUB TSHEB LUV TUB 3 HECTARES AV NROG RAU NW 4 TUG TUB POOB TAG RAU VAM XYOOJ XEEM LAUJ ........ NPLIM HAW QUAV KOJ YEEJ MEEM HAI KOM KOJ TU HMOOB MEKA UA ZAJ UA NTXEEV TUA KUV LUB COMPUTER THIAJ ZOO KOJ LUB SIAB NW TSI YOG NEEG NW YOG PHEV DEV TXIAG TAU NW LWV TSI LAIB
5 months ago 1,852
Kuv Los Qhia Qhov Tseeb Rau Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Paub Cov Hmoob Nplog Hmoob Nyab Laj ........ Tso Duab Cuav Dag Npe Dag Xeem Dag Xaw Nyob Kom Nej Los Nrhiav Nte Tsi Laib Nkawv 2 Niam Txiv Ces Nkawv Yuav Dim Dawb Dim Dos ..... Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Nej Nco Ntsoov Nqa Nw Tu Npawb Xov Tooj Los Nte Nw Nyob Rau Nram Xum ...... Npawv Xov Tooj Muab Loo Thab Npia ..... Npav Pav Cas Tua .... Xam Mab Nuv Khua ..... Nyob Rau Nram Xum Nploh Muab Nw Cov Ntaub Ntawv Khaw Cia 3 Lub Xyoo ..... Nplog Mam Li Muab Nw Lub Npe Chaw Nyob Lwv Pov Tseg ....... Ceev Faj Nej Cov Duab Yog Nej Muab Xas Los Rau Poj Hmoob Nyab Laj Thiab Poj Hmoob Nplog Ces Lawv Coj Mus Ua Dab Rau Nej Daim Duab Ces Nej Yuav Muab Nyiaj Xas Tuab Ntw Rau Nkawv Ob Niam Txiv ...... Ua Laib Tsev Kauj .... Yuav Laib Liab .... Yuav Laib Tsheb Luv Tub Yuav Laib Tsheb Luv Kem ...... Lawv Khiav Los Nyob Rau Teb Chaw Nplog ..... Lawv Muab Nyiaj Ntiav Tu NAI NPAB Thiab Lawv Tseem Ua Dab Rau Tu NAI NPAB Thiaj Li Ua Laib Ntaub Ntawv ..... NPAV PAB CAS TUA .... XAM MAB NUV KHUA ....... Tam Sim No Nyob Rau Xeev Khuam ..... Nom Tswv Nplog Tuaj Kuaj Tau 500 Tawm Yim Tsi Muaj Ntaub Ntawv Nom Tswv Nplog Tseem Yuav Muab Cov Hmoob Nyab Laj Xas Rov Qab Rau Sab Nyab Laj Teb ...... Nej Twb Pom Nyob Rau YOUTUB Hmoob Nyab Laj Muaj Ib Qho Teeb Meem Ces Tso Dab Tom Kom Tuag Xwb ...... Thaum Hmoob Nyab Laj Tau Ntau Ntawv Nyob Yog Sib Phiv Nrog Hmoob Nplog Ces Lawv Tso Dag Tom Kom Tuag Nypb Rau Thoj Thoo Thoj Via Faib Cia Teb Tsi Sib Hau Xwb Tu Hmoob Nyaj Laj Tso Dab Tu Hmoob Nplog Mab Mam Mob Tau Ib Lub Xyoo Nw Mam Li Tuag Kiag Nej Ceev Faj Hmoob Nyab Laj Noj Miv Noj Nab Noj Tuv Noj Dev Noj Miv
5 months ago 1,852
李求败 : tub kawm pheej hmoo 008613689644620
6 years ago 1,852
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
7 years ago 1,852
chav xeem thoj in Vietnam +840974395220
10 years ago 1,852
Hmong USA 414-000-0000
9 years ago 1,852
KEV KAWM UA DOCTOR NTAWM PEB TUB TXHAI HLUA HMOOB
2 years ago 1,852
koobmeej vaj 651-253-2326
8 years ago 1,852
Loading...