Xabyeebkoob Hmoobvajpov+ 61 430 499 031

Ntuj yuas Hmoob es... kuv xav txog Hmoob yimneejntsuag noj hnov ntxuag kuamuag , lub neej txojsia ntuke Hmoob taug los ces kuv kuamuag nrog. Vimyog Hmoob tsis noj lus mloog hais , sibciav sibcais , sibntxub rov taw tuam ntuj , tshobcuab sibntaus sibtua nqaij ntuag. Mab-Sua-Pubthawj-Lostsuas thiaj tuaj txomfav kavxyeej haubntxiasdag muab Hmoob ib pab teebtsa ua ibnyuag cuavnom , txaubtxw Hmoob tigntiag rov sibtxov. Thaumkawg Hmoob paub txog ces Hmoob twb liamtswv , piamhwv , meejmom , hwvxyeej , hwjchim poobtag. Mab-Suav-Pubthawj-Lostsuas ciali iabhiam , cuabkhi , tsubmuajtsimtxom txov Hmoob povtseg. Hmoob thiajli tshobcuab , liamsim , lwjlam , limxyiam , ntaisntuj , txiantshav , noj nyob tsis tau uake thiaj tso tsiajtxhu , vajtse , liajteb povtseg. Hmoob thiaj lwjlam tam nojyajqag poob qabnrag , khiavnkaum khuabroob dhau khuabha , pw qabzeb dhau qabca , ncaim Hmoobneej Hmoobtsav , Hmoobtxheeb Hmoobze mus ciaj qhev , ua neej tshiab neeg lig , noj hno ntxuag kuamuag , hais lus nrog suab dabquag , quajqaws ntsiaj ntujntsuab , ntshaw Mab-Sua-Pubthawj-Lostsuas toj yug yaj , tais rau ntxhai ua zogkhuav xyaw Mab-Sua-Pubthawj-Lostsua nyob thoob ntiajteb tiag yuas Hmoob es !!!
8 years ago 1,014

Cov duab Xabyeebkoob Hmoobvajpov+ 61 430 499 031 + 61 430 499 031

Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 4304 99031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61430499031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61430499031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov 61430499031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov 61430499031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov 61430499031
8 years ago 1,014
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61430499031
8 years ago 1,014
Maiv Xyooj 20 430-8618
11 years ago 1,014
Loading...