hmoob54541234

PAJ HUAM : LUB NEEJ HMOOB LUB NEEJ NO YUAV TSA SAWV LOS MOB UA NPOG TXHUA LEEJ TXHUA TIAM NEEJ LWJ LIAM VIM HMOOB TSIS POOG SAWV UA NTXOOG UA DAB TU CAJ NOJ LUAG PAJ SAWV TUA YUS NEEG KHIAV MUS NTSEEG RAU LUAG LWM HAIV THIAJ MUAB HAIS QHIA RAU HOOB HNOV KOM HMOOB TSO LUB NEEJ TWM ZEEJ YUAV LUAG TEEJ UA PHEM YUS NEEG KOM HMOOB NTSEEG LUB QAB NTUJ NO TSIS MUAJ HLO TUS YUAV HLUB HMOOB THAUM TSUAV NOOB LUAG MAM HLAIS KOJ THAUM HMOOB NPLOJ CES MAM PIB NTSHAI TUS NOJ XAIV THIAB PAUB QAB HAU TSO TES PLAU MUS TXAWV TEB CHAWS HMOOB SAWV DAWS UA NEEG THOJ NAM TAU KEV NPAM LOS TSEEM TSIS TXAUS MUS SIB NTAUS THIAB MUS UA PLAUB HMOOB TEJ NTAUB THIAB NTAWV SIB HAIS TEJ NIAG TAIS TUAB NPAWV TXIJ DUAV NEEJ TSIS PUAG TSO RAU THAIB HAIS LUAG MUAB TAIS THIAB MUAB HMOOB TSIM MUAB HMOOB LIM UA TI TXA NKAUS HMOOB TEJ LAUS TI NKAUS TEJ HLUAS RAUG QUAB YUAV TSIS MUAJ TUS HLUB NEEG SIAB DUB KOJ PAB KUV PAWG NTAU TUS YAWG SAWV UA TUS COJ LUB SIAB LOJ POV PUAG SAWV DAWS RAUG HMOOB YAWS THIAB HMOOB CIAV LIM KOJ TSIS PIM LOS UA TUS COJ THIAJ MUAB TSO RAU THAIB LOS TUAV THAIB TSO NPLUAV COV HMOOB SIAB PHEM TUAJ QUAB LEM KOM HMOOB MUS NPLOG TUS NTAWV YOG YAWG NOM NPIS LAUJ IB TXWM LAUJ THIAB TUAJ THAIB SAB LUB SIAB FAB CES ROV PIB DUA TUAJ TXOG NTUA UA TUS TSAB NTSE TUAJ QW NTHE IB TUG ZUJ ZUS KOM HMOOB MUS ROV QAB RAU NPLOG NWS THIAJ YOG TUS TUAV HMOOB CAI TSIS TXHOB NTSHAI MUAJ NWS PAB KAS NWS YUAV THAM KOM THAIB THIAB NPLOG SIB TW LOS UA PHOOJ YWG ZOO SIB PUAG NPOO POV PUAG HMOOB SIA THAUM THAM TIAV NYOB RAU TIM NPLOG HMOOB HAIS HLO TIAS TSIS KAM MUS YAWG THIAJ TSUM ROV PIB DUA TSHIAB YAWG MUS MIAB RAU LIS NOM TXAIS TIAS YAWG HAIS MAS HMOOB THIAJ MUS MUAJ NTAU TUS POJ NIAM TUAJ MLOOG NKAWV THIAJ LOOS POJ NIAM SIAB MUAG NKAWV TIB VUAG TAU NKAUS IB CO MUAB POV HLO RAU NPLOG SAB TES NKAWV THIAJ NRES MAM HLOOV PHIAM TSHIAB HMOB SIAB TSHIAB PUAV LEEJ TSIS KAM NKAWV THIAJ TAG TSIS TAU NYIAJ NOJ NKAWV THIAJ PLOJ DAU LAWM QAB NTAIS + HO ROV MUS HAIS COV HMOOB HAUV YEEJ LUB ME NEEJ UA PLAUB UA NTUG TSIS YUAV LUS IB TUG COJ HAIS TEB CHAWS TXAIS NTSHAI NEEG TSIS ZOO THIAJ TUAJ LOO NTAU LUB TEB CHAWS TUAJ KOS NTAWV POM ZOO RAU THAIB KOM THAIB SAIB THIAB XA KOM TAS MUAB SAIB MAS YOG 20 YIM 12 HLIS XYOO 2009 HMOOB SUAB QUAJ THIAB SUAB THOV NTUJ MUAB HMOOB TSUJ THIAB MUAB HMOOB NCAW MUAB HMOOB HLAWV POV RAU TSHEB PIV TUB NIAM TXIV TSIS POM IB PLIAG KAJ NTUG KIAG NYOB NKUAJ PAJ XAS THIAJ MUAB XA TUAJ QHIA NEJ HNOV + HO TSUAV COV UAS TSEEM TSIS MUS SIAB PUAS TSUS THIAB MOB TAUB HAU MAM MUAB SAU THIAJ MUAB NWS TXHEEB NCO TSIS TSEEB HMOOB TWB YUAV TAS ZEJ ZOG NQHA CES TSUAV COV RUAM LEEJ TWG NUAM CES NTES TAG NRHO MUAB XAUV HLO MUS POV NRAM NKUAJ POJ NIAM QUAJ TIAS YUAV MUS TSO LUAG HAIS HLO 10.000 DAUS LAS MAS THIAJ TAS NEJ TXIV NQI KAW HMOOB SAWV DAWS SAB LAJ VIG VOOG VIM TSIS MLOOG NIAM TXIV TEJ LUS NEEJ PUAS TSUS VIM HMOOB TSIS POOG + HO COV HMOOB TSEEM TUAJ NPLOG TOG NIAJ HNUB NO TSEEM HAIS ZAJ QUB KOM NEJ MUS HO TSA TAUB HAU KHOOV HEEV DHAU TSIS POM SAUM NTUJ LUAG CAIJ TSUJ NEJ DUAV KHOOV TAS KOM NEJ RAS SEB TSUAV TSAWG LEEJ NEJ LUB NEEJ CAUB MOOS CAUB KHIAM TUAG LWJ LIAM NAI TSO NAI ROG TUAG UA NPOG PHA EJ PHA TIS NIAJ HNUB RIS KAIS XUAM LUB NRA LUAG MUAB XA MUS RAU NTUJ TAWG TSUAV COV YAWG TSIS PAUB DAB TSI NIAJ HNUB NTXHI KAS PAB TIB VAV TSIS TAU AV QHOV TWG UA NOJ KOM NEJ NCO OB TXHIAB NEES NKAUM LUAG YUAV MAUM MUAB NEJ TUA TAS THAUM NTAWV MAS TSHUAV TUS NAI NPAB NEJ NCO QAB TUB KI TUAG TAG MAM NCO RAS NEEG TUAG LWJ TSEES YOG TSIS NTSEEG KAV TSIJ TSHAWB FAWB TIAS NEJ TAWB CAUB KHIAM PUAS TSUAV NEJ TXHOB QHUAS TSAB HAWJ TOOJ NTXAWG LAWV COV YAWG TSIS TAU CHAW NYOB KAV TSIJ TSO LUB NEEJ PES SUAB TIG LOS MUAB YUS KWV YUS TIJ MUAM YAWM YIJ KWV TIJ PHOOJ YWG UA IB QHW LOS MUS SIB HLUB NTUJ THIAJ PUB TXOJ HMOO RAU NEJ YAM TUS DEJ THIAJ NTEV IB TXHIS NTUJ TAG KIS NEJ YUAV MUAJ NEEJ LUAG YUAV PHEEJ NEJ RAU IB QHO MUAB FAIB HLO NOJ DEV IB SAB NTUJ CAB HMAB QUAS NKAUS NEJ TAG LUAG MAM TSA NEJ XWS QAB NTUJ LUAG MAM YUJ MUAB NKAUS IB TUG UA NEJ PLU KHOV MUS IB TXHIS NEJ THIAJ LI TSIS TAU KEV QUAJ NEJ YUAV RUAJ CES YOG XAUM NO THIAJ LI NCO LUB ME NEEJ HMOOB NYOB MUAJ THOOB RAU DAIM LUAJ PUA LOS SIB SUA CES YOG KOOB PHEEJ TSA HMOOB NEEJ CES ZOO TSHAJ LUAG OS KWV TIJ HMOOB
8 years ago 4,651

Cov duab hmoob54541234 54541234

hmoob 54541234
8 years ago 4,651
Loading...