Xabyeebkoob Hmoobvajpov+61 430 499 031

Ntujyuas... Hmoob , xav txog Hmoob yimneejntsuag noj hno ntxuag kuamuag lubneej nojnyob txojlwntshav Hmoob taug los tsimnyog Hmoob kuamuag nrog. Vimyog Hmoob tsis nojlus mlooghais , sibciav sibcais , sibntxub rovtaw tuam ntuj , tshobcuab sibntaus sibtua nqaij ntuag ntshav nrog. Mab-Sua thiaj kavxyeej tuaj haubntxiasdag muab Hmoob 1 pab teebtsa ua 1 nyuag cuavnom , txhaubtxw Hmoob tigntiag rov sibtxov. Thaum Hmoob paub txog ces Hmoob twb liamtswv , lwjlam , meejmom , hwjxyeej , hwjchim poobtag. Mab-Suav ciali khawsxyeej iabhiam cuabkhi , tsubmuajtsimtxom muab Hmoob txov povtseg. Hmoob thiajli tshobcuab , liamsim , noj nyob tsis tau uake. Hmoob thiaj tso tsiajtxhu , vajtse , liajteb tseg , Hmoob thiaj lwjlam tam noogyajqag poob qabnrag , khiavnkaum khuabroob dhau khuabha , pw qabzeb dhau qabca , ncaimtag Hmoob neej Hmoob tsav , Hmoob txheeb Hmoob ze mus ciaj qhev , ua neejtshiab neeglig , ntshaw Mab toj yug yaj , Suav tais rau ntxai , uazog khuav xyaw Mab-Suav nyob thoob ntiajteb.
8 years ago 1,468

Cov duab Xabyeebkoob Hmoobvajpov+61 430 499 031 +61 430 499 031

Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 4304 99031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61430499031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61430499031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov 61430499031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov 61430499031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov 61430499031
8 years ago 1,468
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61430499031
8 years ago 1,468
Maiv Xyooj 20 430-8618
11 years ago 1,468
Loading...