my volunteer , poryang.020 97804308

thov ib tsoom hmoob nyob thoob plaws hauv teb chaws los tsuas no thiab thob plaws cov nyob rau lwb lub teb chaws uas nyob thoob plaws hauv pab ntuj no tuaj no tuaj sib pab koom siab nrog kuv sab laj sib tham txog kev pom zoo los mus npaj ua ib lub tshav poj loj rau hauv teb chaw los tsuas no . rau peb tau tuaj no peb caug koom ua ke seb peb lub neej puas ho yuav vam meej mus tau deb npaum li cas ntxiv. vim kuv ib txwm pom peb hmoob lub neej tsis zoo thooj li luag lwm haiv neeg li . tos kuv hais li no los. vim ib lub tsiab peb caug no peb hmoob yeej tsis muaj ib lub tshav pob loj thiab zoo tseem ceeb los rau peb hmoob tau ua si noj tsiab peb caug lis. peb hmoob ib txwm dhia pob hnia pa av tom tej tshav puam xwb yog li yuav ua rau peb hmoob yuav muaj mob rau cov pa av no yog li kuv thiaj xav kom peb hmoob sawv daws tuaj sib tham txog kev pom zoo sib pab nyiaj tuaj mus ua kom tau ib lub tshav pob loj kom zoo thiab pua pob zeb pua roj hmab rau kom tsis txhob ncho2 pa coj los rau peb dhia pob os es thiaj li tsis ua rau peb tau haus2 pa av lawm os hmoob aw... kuv muaj lus tuaj ntsib nej li no xwb mam li tuaj ntsib nej nyob rau lwm lub sij hawm.
7 years ago 542

Cov duab my volunteer, poryang.020 97804308 020 97804308

Volunteer investor wanted. 030 9661810
6 years ago 542
my volunteer , poryang. 020 97804308
7 years ago 542
xav tau sponsor pab. 020 97804308
7 years ago 542
poryang 020 97804308
7 years ago 542
tshaj xav tau sponsor pab 020 97804308
7 years ago 542
thov hmoob sib pab 020 97804308
7 years ago 542
tshaj xo muag ntoo yas phaslas 020 97804308
7 years ago 542
Miss hmonglee 58688933
9 years ago 542
Sue 2244-6640
9 years ago 542
poryang 020-6830472
10 years ago 542
poryang 020-6830472
10 years ago 542
poryang 20-2865-9601
8 years ago 542
Loading...