ntaub yaaj 58840605ntaub yaaj 58840605

ntaub yaaj 58840605
8 years ago 787

Cov duab ntaub yaaj 58840605ntaub yaaj 58840605 ntaub yaaj 58840605

ntaub yaaj 58840605 ntaub yaaj 58840605
8 years ago 787
ntaub yaaj 58840605
8 years ago 787
VAM RWG YAAJ NYOB RAU XEEV LHUAM COV TUB NYAB NTXHAI VAUV ..... MAUM PHAWV YAAJ THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ ..... TU NIAG NTSEJ MUAG NPLIM HAW QUAV MAUM PHAWV YAAJ KOJ KAV TSIJ RAU SIAB NRHO UA HNUB UA HMO HAI KOM KOJ TU TXIV DEV HMOOB MEKA TUA KUV LUB COMPUTER HOM TUAG ES KOJ COV DUAB LIAB QAB THIAJ LI LWV TAU TAG NAWB ..... TAM SIM NO TWB TSI MUAJ IB TUG HMOOB MEKA THAM KOJ HMOOB NPLOG LOS TWB TSI MUAJ IB TUG THAM KOJ LI ..... KOJ DAG TSI TAU HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU KOJ LAIG KOJ YUAV TXOM NYEM MUS TXOG HNUB KOJ KWV PIM MUS RAU NPLOG TXIAG SEB KOJ PUA TAU NYIAJ LAIG LAWM XWB ...... TU KWV TIJ HMOOB MEKA TU POJ LAIB MEB CAB NIAM NTIAV NO YOG TU UA KOJ MUAB DAIM DUAB LOS RAU ...... XAIV NPLOOJ LAUJ ..... MUS NTE TAU ..... VAM XYOOJ XEEM LAUJ THIAB MAUM PHAWV YAAJ ...... TIAM SI NKAWV OB NIAM TXIV MUAB NYIAJ ZAI TAG ... XAIV NPLOOJ LAUJ ..... LAWV MUS TSHAWB TSI LAIB NYIAJ ..... XAIV NPLOOJ LAUJ ..... THIAJ LI COJ MAUM PHAWV YAAJ TU NU COJ MUS KAW NKUAJ ..... QHOV NTAWM NO NW YPH MAUM PHAWV YAAJ LUB TSWV YIM LIAM HAI TIA YOG NW TU NU THIAB TU NYAB NKAWV YOG TU MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU TU THAUB HMOOB MEKA ES IB WEEK TU HMOOB MEKA THIAJ LI XAS 3000 Dollars LOS RAU NKAWV KHUB NIAM TXIV .... MAUM PHAWV YAAJ TU NU DIM TOM NKUAJ LOS LAWV SIB NTXUB IB TUG TSI NTSIA IB TUG LI LAWM .... MAUM PHAWV YAAJ TU NIAG NTSEJ MUAG MEB CAB NIAM NTIAV NYOB RAU .... NAB NYAU NW TUAJ NOJ PEB CAUG RAU PHONSAVANH NW TWB TSI MUAJ NTSEJ MUAG LOS PW HAU NW NIAM TIAB NW TU NU LAWV TSEV MAUM PHAWV YAAJ MUS PW TOM NPAAB PHAV NYOB TAG LUB TSIAB PEB CAUG CIA LI ROV QAB LOS RAU NAB NYAU XWB PHEM TSHAJ PLAW NW TSEV NEEG TWB TSI NTSIA NW IB QHO KIAG LI ......
4 months ago 787
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI MEB CAB NIAM NTIAV LUB SIAB HEM LIM HIAM MAUM PHAWV YAAJ NW MUS NYIAG .... XIS LAUJ TU NIAM LAU YUAV TU TXIV HMOOB HAM NKAWV TU NTXHAI LI DUAB HAUV NW TU FACEBOOK COJ MUS TSO RAU TOJSIAB THAM LAIB IB TUG HMOOB MEKA MAUM PHAWV YAAJ THOV TU HMOOB MEKA XAS DUAB LOS RAU MAUM PHAWV YAAJ POJ LAIB THIAJ LI NQA TU HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU TU HMOOB MEKA TXIJ LI HNUB NTAWV LOS CES TU HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU MAUM PHAWV THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ 1 VAS THIV XAS 3000 Dollars LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV TAG NRHO COV HLUA NRAUG POJ LAIB THAM CES LAWV XAS NYIAJ LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV ZE LI 100000 Dollars ..... TIAM SI MAUM PHAWV NTXEEV HAI TIA YOG NW TU NU THIAB TU NYAB NKAWV YOG TU COJ HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU HMOOB MEKA ES NKKAWV LAIB NYIAJ NTAU ...... XAIV NPLOOJ LAUJ .... HUAM NAB TA LUAJ LOJ NYOB RAU PHONSAVANH THIAJ LI COJ MAUM PHAWJ YAAJ TU NU COJ MUS KAW NKUAJ ...... MAUM PHAWV YAAJ THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ NKAWV 2 NIAM TXIV THIAJ LI KHIAV MUS NYOB RAU NRAM AV LIAB LAV10 MUAB COV NYIAJ LOS YUAV AV UA LAIB TSEV ZOO HEEV THIAB YUAV LAIB 1 LUB TSHEB LUV TUB NROG RAU 4 HECTARES AV NYOB RAU NONGHAI MAUM PHAWV YAAJ KWV PIM MUS TOS HMOOB MEKA NYOB RAU NRAM VAV TAI HMOOB MEKA COJ MAUM PHAWV YAAJ COJ MUS TXIAG TAG MAUM PHAWV YAAJ LOS TSEV NW TU TXIV VAM XYOOJ XEEM LAUJ THIAJ LI MUAB NPLIM HAW QUAV NCAW TAWM TE DAWB TE NPLIIAG ..... VAJ TSE LUB TSHEB LUV TUB 3 HECTARES AV NROG RAU NW 4 TUG TUB POOB TAG RAU VAM XYOOJ XEEM LAUJ ........ NPLIM HAW QUAV KOJ YEEJ MEEM HAI KOM KOJ TU HMOOB MEKA UA ZAJ UA NTXEEV TUA KUV LUB COMPUTER THIAJ ZOO KOJ LUB SIAB NW TSI YOG NEEG NW YOG PHEV DEV TXIAG TAU NW LWV TSI LAIB
4 months ago 787
Xam Rwg Yaaj Cov Ntxhai Cov Vauv Maum Phawv Yaaj Lub Siab Lim Hiam Txia Ntshav Nyiag Xis Lauj Tu Niam Lau Tu Ntxhai Cov Duab Nyob Rau Hau Nw Tu Facebook Tso Rau Tojsiab Tham Laib Ib Tug Hmoob MEKA Maum Phawv Yaaj Thov Tu Hmoob MEKA Xas Duab Los Rau Maum Phawv Yaaj Coj Tu Hmoob MEKA Daim Duab Coj Mus Ntiav Pub Thawj Ua Dab Rau Tu Hmoob MEKA 1 Week Tu Hmoob MEKA Xas Nyiaj Los Rau Maum Phawv Yaaj Thiab Vam Xyooj Xeem Lauj 3000 Dollars Tau Nyiaj Ntau Heev Maum Phawv Yaaj Nkawv Ob Niam Txiv Coj Mus Yuav Av Ua Laib Ib Lub Tsev Zoo Heev Nyob Rau Av Liab Lav 10 Thiab Yuav Laib Ib Lub Tsheb Luv Tub 30000 Dollars Yuav Laib 4 Hectares Nyob Rau Nonghai Yu Niag Ntsej Muag Meb Cab Khau Pim Niam Ntiav Lau No Nw Siab Phem Heev Ceev Faj Nej Tham Nw Ces Nw Yuav Nrhiav Teeb Meem Kom Nej Xas Nyiaj Tuab Ntw Los Rau Nw Laig ..... Qub Neeg Qub Siab Qub Dev Qub Ntxhiab ..... Maum Dev Noj Kam Maum Dev Tawb Quav Yog Maum Dev Tsi Tau Noj Ces Maum Dev Tshaib Tshaib Qhi Qhi Maum Dev Yuav Tuag Nw Kwg Yuav Rov Qab Muab Nej Duab Coj Mus Ntiav Pub Thawj Ua Dab Rau Nej Nawb .......
4 months ago 787
mais lis 52 (2011) 85620-2301-1982 , 85620-5558-9
9 years ago 787
khwb yaaj & txooj tub yaaj 85620 95080178_99893021
9 years ago 787
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI MAUM PHAWV YAAJ NYOB RAU NAB NYAU NW MUS YUAV KHAUB NCAW LOS MUAG RAU NAB NYAU 1 WEEK MUS RAU NRAM VIENIANE 2 ZAUG NW MUAB NW LUB HAB LOS KEB NW LUB NTSEJ MUAG KOM ZEJ ZOG TSI TXHOB PAUB TXOG NW MUS UA MEB CAB NIAM NTIAV TEEM COV THAUB KEJ NPLOG MUS SIB TXIAG KOM LAIB NYIAJ ..... NEJ SAIB DAIB DUAB UA LIAB QAB NW TU HLUA NRAUG THAIJ NW LUB PIM TU HLUA NRAUG LUB HAUV CAUG TWB RAWV LUB NIAG QHOV PIM NW TSEEM HAI KOM NW TU HLUB NRAUG THAI XAS MUS RAU HMOOB MEKA DAG HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU NW LAIG TSAU TSAU MUS TXIAG QAU XWB KHAU PIM TSI TSHAJ TU NIAG NPLIM HAW QUAV NO NW KUH MUS UA MEB CAB NIAM NTIAV NYOB RAU ..... DaoThong52 LAIB NYIAJ ZOO DUA .... KOJ COV NU THIAB COV NIAM HLUA TXIV HLUA YUAV TXAJ MUAG TUAG TAU COV CAJ CEG KHAU PIM UA MEB CAB NIAM NTIAV YOG LAWV TAU COV ME NYUAM YOG KOJ CES NTSHE YUAV COJ RAWV NRAIM KOJ TU XEEB CEEM NAWB MAUM PHAWV YAAJ
4 months ago 787
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI HU UA MAUM PHAWV YAAJ NW YOG IB TUG MEB CAB NIAM NTIAV LOJ HEEV NW CUAV THAJ NTSE HEEV TEEM NPLOG MUS NROG NPLOG PW NYOB RAU NPAAB PHAV KOM TSI MUAJ NEEG PAUB NW LUB QE TSW LWJ KIAG LI .... MAUM PHAWV YAAJ MUAB NW LUB TAJ LAJ LOS KEB NW LUB NTSEJ MUAG MUS NAB NYAU RAU NRAM VIENTIANE IB VAS THIV MUS OB ZAUG MUS YUAV KHAUB NCAW LOS MUAG ..... QUAV DEV KW PIM MUS TXIAG QAU KOM LAIB NYIAG XWB ....... KOJ KAV TSIJ RAU SIAB NTSO HAI KOJ TU HMOOB MEKA TUA KUV LUB COMPUTER KOM TUAG ES KOJ COV DUAB LIIAB QAB THIAJ PLOJ TAG ...... KOJ TSI TXHOB NPAU SUAV KOJ TU HMOOB MEKA TUA TAU 5 LUB XYOO NW TWB LWV TSI LAIB IB QHO KIAG LI ..... NW YIM UA MAS KUV YIM MUAB KOJ COV DUAB LIAB QAB TSO TAG ZAJ TAG ZOG XWB
4 months ago 787
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI POJ LAIB LAU UA MEB CAB NIAM NTIAV SIAB OHEM TXIA NTSHAV NW TSEEM LIAM HAI RIA NW TU TXIV VAM XYOOJ XEEV LAUJ YOG TU TUA VAM RWG YAAJ TUAG NIAG NTSEJ MUAG DAG NTXEEV NEEG TUAG MAUM PHAWV YAAJ KOJ LUB SIAB PHEM KOJ THIAJ TSI MUAJ LUB NEEJ NROG LUAG HO KOJ OB TUG NIAM HLUA SIAB ZOO TAU LUB NEEJ ZOO IB TUG TWB CES MUS UA LUB NEEJ KAJ SIAB LUG NYOB RAU MEKA
4 months ago 787
ntaub hawj 020 54580100 ntaub hawj 020 54580100
8 years ago 787
paj ntaub lauj 020 97301147 paj ntaub lauj 020 97301147
8 years ago 787
Loading...