tim xhmong bus driver

Ntawnoyog xovxwm hmoob Minnesota. Hmoob- Minnesota muajnyiaj heev vim covcaij bus yog 5% xwb cov muaj tsheb yog 95% txijtus muaj hnub nyug 18 xyoo rovsauv ib leeg yeej muaj ib lub tsheb tag; hos covmuaj poj thiabtsevneegcoob yamtsismuaj twb yog 2 Lubtshebrovsauv. Covmuaj millions tshaj tshaj phavleej; covyuavtsev 80% rent tsev 20% . Covmuaj vajtsev;apartment; rent tshaj phavleej;covmuaj nyob hoom tshaj 10 leej ; muaj nkoj muaj tsheb 12 lublogtshaj100 leej;muajtsevkawmtshaj 5 lub ; muaj clinic kuaj mob tshaj 10 lub muaj chaw kho tsheb; muag tsheb tshaj 10 lub; muaj tablaj 50 lub; muaj obluv hmoob malls ,muaj ;Dr. tshaj20tus ;muaj mastertshaj 100 tus; muaj teb tshaj 1;000 tus; muaj tubceevxwm tshaj 100 tus ; muajtub rog rau meskas tshaj 1;000 tus. Pebuaneej lig nyobteb chaws no pebtwb zoolinos lawm.pomlubzaim muag50 rau 100 hmoob yuavtsum caum meskasthiab.
8 years ago 486

Cov duab tim xhmong bus driver hmong bus driver

tim x tsim meej xyooj city bus driver in minnesota.
8 years ago 486
tim x hmong bus driver
8 years ago 486
tim x city bus driver
8 years ago 486
tsheb xauj ( van for rent) 85620 29297624, 02099403360
2 years ago 486
Bus Crash
7 years ago 486
Tub Hawj 202 5529 6785
6 years ago 486
Tub Hawj 020 5529 6785
6 years ago 486
Tub Hawj 020 5529 6785
6 years ago 486
xav hluas 020
8 years ago 486
Jay Yang tsis muaj
6 years ago 486
Hmong Classified 4143996625
9 years ago 486
Bus xaysombon No
9 years ago 486
Loading...