M.Mim.Lis KevNpauSuavPaubKomTseebMamHu

Nyobzoo ibtsoom phoojywg sawvdaws , MogMimLis xav kom txhuatus muaj kev ncaj ncees , sawvdaws thiaj li yuav nrhiav tau tus neeg tseeb raws li siab xav. Yogtias koj xav tau tus hlub tiag tiamsis koj tsis yog tus tseeb 6 lwmtus , sawvdaws yuav xyaum muaj kev dag zujzus. Peb kev ncajncees thiaj yuav tsis muaj ntxiv rau yav tom ntej os ibtsoom phoojywg. Yog xav tau lubneej vam meej , yuav tau ua raws li lubsiab xav thiab kom tau lubsiab ntshaw txog tiamsis thaum kawg yuav tau muaj txojkev zoo los pauj txhuayam thiaj tsim nyog yus tau raws li yus lubsiab xav. Yog vim licas peb thiaj nrhiav tusneeg tseeb , vim peb tsis xav tau tus dag thiab cuav. Thov saib yus tuskheej muaj nqis txhob xyaum dag leejtwg lubsiab , thaum kawg yus dag luag los yeej yog rov dag tau yus tuskheej xwb mog. Ib tug neeg phem twb tseem xav tau tusneeg zoo , tiamsis neeg zoo muaj tsawg2 yuav ua cas txhua peb txhua leej? Peb yuav tau ua kom tau ibtug neeg tseeb thiaj yuav tsimnyog lwmtus los paub tau yus. yog tsis nyiam yuav sib yuam tsis tau tiamsis
9 years ago 941

Cov duab M.Mim.Lis KevNpauSuavPaubKomTseebMamHu PaubKomTseebMamHu

M.Mim.Lis KevNpauSuav PaubKomTseebMamHu
9 years ago 941
mim lis 020 22597521 mim lis 020 22597521
8 years ago 941
tsimpheej 000
7 years ago 941
maiv yeeb lis 011 856 20 9753 3960
10 years ago 941
nkauj hmoob hlub 0000
8 years ago 941
mim xyoo Email os
10 years ago 941
mim xyooj pab Email kuv niam laus mim teb kuv os
10 years ago 941
tsab mim vaj tsab mim xuv nkauj no yuav taw
9 years ago 941
nkauj mim vaj 020 59376189 nkauj mim vaj 020 59376189
9 years ago 941
mim vaj 020 96477494 mim vaj 020 96477494
9 years ago 941
nkauj mim 020 99728835 nkauj mim 020 99728835
8 years ago 941
mim kwm 95084503 mim kwm 95084503
8 years ago 941
Loading...