M.Mim.LisGet to know me first

Tuaj ua si nrog ibtsoom phoojywg xwb , yog leejtwg 0 cais yuav tau qhia nws tuskheej txog txhuayam hauv nws lubneej , raws li nyob rau qhovtwg. Kuv tsis xav paub ibtug neeg muaj pojniam yogtias koj muaj , txhob npaj dag vimtias kuv yuav paub koj siab thaum kuv nrog koj tham , vim koj lub sijhawm uas email thiab hu kuv yuav qhia tau haistias koj yog tus neeg zoo licas xwb. Yog koj tsab email sau tau tsimnyog kuv teb lawm ces yeej yuav teb kom tau rau koj xwb. Vim tsis xav tau lubnpe khib oom , tiamsis tsis yog ibtug neeg yoojyim li koj xav los yog li koj pom thiab paub. Kevhlub muaj nqis heev los yuav tsis muaj nyiaj los yuav nawb mog. Yog nrhiav tau nyiaj , yuav tsis nrhiav tushlub , vim nyiajtxiag cawm kuv txojsia , tushlub cawm tsis tau yog nws tsis yog tus xavhlub tiag os. Thaum txojkev hlub mus tsis taus los lubneej vammeej tseem mus taus , tsis xav tuag rau tus tsis muaj kev hlub , lubneej yuav tsum mus taus vim muaj noj haus.......Thov sawvdaws saib mus rau qhovtseeb thiab mog.........UaTsaugNtau..os....
9 years ago 1,208

Cov duab M.Mim.LisGet to know me first Get to know me first

My English Center (856-20) 2898-2222
7 years ago 1,208
My English Center (856-20) 2898-2222
7 years ago 1,208
GHmong jaidee eelee 916-949-4163
11 years ago 1,208
M.Mim.Lis Get to know me first
9 years ago 1,208
Neeb Email xwb
7 years ago 1,208
bi vang 6512319052
7 years ago 1,208
mes 2883153
10 years ago 1,208
Naim Xyooj : Vim txoj kev kawm thiab yus lub neej Tsis muaj phone #
7 years ago 1,208
lajlimtubntxawg Email first to get it O.K
11 years ago 1,208
On top of Phouxibfab 0
11 years ago 1,208
ab lis Email first !
8 years ago 1,208
Molly Vang
9 years ago 1,208
Loading...