YEEJHUAMXIONG(+84)1636969895

PIV TSWV LI li KUV TAU TAUB HMOOB THIAB QHOV CHAWS DAIMAV TSI MUAJ CUAB NEEG CES NIAJ HNUB CUAB NTSIV TUAJ , , ,/ . HNUB NO KUV NIAM LAWV MUAJ AV LI 1 HECTA TIAM SIS KUV NIAM LAWV MUAB FAIB PAUB RAU YOG PEB KWV TIJ IB TUS TAU LI 333.3 (M2) TOM QAB YOG TSEEM YUAV MUAB COV AV NO FAIB RAU YUS COV ME NYAUM THIAB YUS COV ME NYUAM NROV MUAB FAIB RAU YUS COV ME NYUAM THIAB . TSI TAU DAB TSI LAWM THIAB YIM HNUB YIM TSOM NYEM LAWM XWB. YOG PEB TSI HLOOB PEB LUB NEEJ NAJ. NEEG YIM COOB TUAJ AV YIM TSAWS MUS LAWM. LUB NTIAJ TEB NO. YOG YUS TSI PAUB HLOOV TXOJ KEV UA NOJ UA HAUS CES YUS YAUV TSOM NYEM XWB TIAG. QHOV NO YOG YAMKEV TSAWJ NRAU HAIV NEEG HMOOB LUB NEEJ TOM NTEJ. NYOB NYAB LAJ TEB NO. YOG LEEJ TWG MUAJ KEV PAB TSWV YIM LI CAS PUB RAU PEB LOS YOG MUAJ TSWV YIM LICAG UA LAJ LUAM RAU TEB CHAWS NO NROG RAU NYAB LAJ LAWM LOS HO KOOB TES PEB QHIA KOM PEB COV HMOOB NYAB TEB CHAWS NO TAU HAUJ LWM UA THIAB NAWB .UA TSAUG HNUB NO PEB TSOM NYEM LAWM. IB HNUB TOM QAB NO PEV COV ME NYUAM HAJ YAM TSOM NYEM NTSIV YOG PEB
10 years ago 959

Cov duab YEEJHUAMXIONG(+84)1636969895 (+84)1636969895

YEEJHUAMXIONG (+84)1636969895
10 years ago 959
YeejHuamXiong +86-15394966563
4 years ago 959
YeejHuamXiong +86-15394966563
4 years ago 959
Loading...