Maum Phawv Yaaj Koj Raug Tu Hmoob MeKa Koj Lawm Koj Thaij Duab Liab Qab Rau Koj Cov Hlua Nraug Es Nw Mam Li Pab Koj Muab Lwv Pov Tseg Kom Tag Quav Dev Khib Mam Nw Twb Lwv Tsi Laib Ib Qho Kiag Li Kuv Pab Koj Tu Siab Heev Li

8 months ago 109

Cov duab Maum Phawv Yaaj Koj Raug Tu Hmoob MeKa Koj Lawm Koj Thaij Duab Liab Qab Rau Koj Cov Hlua Nraug Es Nw Mam Li Pab Koj Muab Lwv Pov Tseg Kom Tag Quav Dev Khib Mam Nw Twb Lwv Tsi Laib Ib Qho Kiag Li Kuv Pab Koj Tu Siab Heev Li

VAM RWG YAAJ TU NTXHAI MEB CAB NIAM NTIAV LUB SIAB HEM LIM HIAM MAUM PHAWV YAAJ NW MUS NYIAG .... XIS LAUJ TU NIAM LAU YUAV TU TXIV HMOOB HAM NKAWV TU NTXHAI LI DUAB HAUV NW TU FACEBOOK COJ MUS TSO RAU TOJSIAB THAM LAIB IB TUG HMOOB MEKA MAUM PHAWV YAAJ THOV TU HMOOB MEKA XAS DUAB LOS RAU MAUM PHAWV YAAJ POJ LAIB THIAJ LI NQA TU HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU TU HMOOB MEKA TXIJ LI HNUB NTAWV LOS CES TU HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU MAUM PHAWV THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ 1 VAS THIV XAS 3000 Dollars LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV TAG NRHO COV HLUA NRAUG POJ LAIB THAM CES LAWV XAS NYIAJ LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV ZE LI 100000 Dollars ..... TIAM SI MAUM PHAWV NTXEEV HAI TIA YOG NW TU NU THIAB TU NYAB NKAWV YOG TU COJ HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU HMOOB MEKA ES NKKAWV LAIB NYIAJ NTAU ...... XAIV NPLOOJ LAUJ .... HUAM NAB TA LUAJ LOJ NYOB RAU PHONSAVANH THIAJ LI COJ MAUM PHAWJ YAAJ TU NU COJ MUS KAW NKUAJ ...... MAUM PHAWV YAAJ THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ NKAWV 2 NIAM TXIV THIAJ LI KHIAV MUS NYOB RAU NRAM AV LIAB LAV10 MUAB COV NYIAJ LOS YUAV AV UA LAIB TSEV ZOO HEEV THIAB YUAV LAIB 1 LUB TSHEB LUV TUB NROG RAU 4 HECTARES AV NYOB RAU NONGHAI MAUM PHAWV YAAJ KWV PIM MUS TOS HMOOB MEKA NYOB RAU NRAM VAV TAI HMOOB MEKA COJ MAUM PHAWV YAAJ COJ MUS TXIAG TAG MAUM PHAWV YAAJ LOS TSEV NW TU TXIV VAM XYOOJ XEEM LAUJ THIAJ LI MUAB NPLIM HAW QUAV NCAW TAWM TE DAWB TE NPLIIAG ..... VAJ TSE LUB TSHEB LUV TUB 3 HECTARES AV NROG RAU NW 4 TUG TUB POOB TAG RAU VAM XYOOJ XEEM LAUJ ........ NPLIM HAW QUAV KOJ YEEJ MEEM HAI KOM KOJ TU HMOOB MEKA UA ZAJ UA NTXEEV TUA KUV LUB COMPUTER THIAJ ZOO KOJ LUB SIAB NW TSI YOG NEEG NW YOG PHEV DEV TXIAG TAU NW LWV TSI LAIB
6 months ago 109
VAM RWG YAAJ NYOB RAU XEEV LHUAM COV TUB NYAB NTXHAI VAUV ..... MAUM PHAWV YAAJ THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ ..... TU NIAG NTSEJ MUAG NPLIM HAW QUAV MAUM PHAWV YAAJ KOJ KAV TSIJ RAU SIAB NRHO UA HNUB UA HMO HAI KOM KOJ TU TXIV DEV HMOOB MEKA TUA KUV LUB COMPUTER HOM TUAG ES KOJ COV DUAB LIAB QAB THIAJ LI LWV TAU TAG NAWB ..... TAM SIM NO TWB TSI MUAJ IB TUG HMOOB MEKA THAM KOJ HMOOB NPLOG LOS TWB TSI MUAJ IB TUG THAM KOJ LI ..... KOJ DAG TSI TAU HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU KOJ LAIG KOJ YUAV TXOM NYEM MUS TXOG HNUB KOJ KWV PIM MUS RAU NPLOG TXIAG SEB KOJ PUA TAU NYIAJ LAIG LAWM XWB ...... TU KWV TIJ HMOOB MEKA TU POJ LAIB MEB CAB NIAM NTIAV NO YOG TU UA KOJ MUAB DAIM DUAB LOS RAU ...... XAIV NPLOOJ LAUJ ..... MUS NTE TAU ..... VAM XYOOJ XEEM LAUJ THIAB MAUM PHAWV YAAJ ...... TIAM SI NKAWV OB NIAM TXIV MUAB NYIAJ ZAI TAG ... XAIV NPLOOJ LAUJ ..... LAWV MUS TSHAWB TSI LAIB NYIAJ ..... XAIV NPLOOJ LAUJ ..... THIAJ LI COJ MAUM PHAWV YAAJ TU NU COJ MUS KAW NKUAJ ..... QHOV NTAWM NO NW YPH MAUM PHAWV YAAJ LUB TSWV YIM LIAM HAI TIA YOG NW TU NU THIAB TU NYAB NKAWV YOG TU MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU TU THAUB HMOOB MEKA ES IB WEEK TU HMOOB MEKA THIAJ LI XAS 3000 Dollars LOS RAU NKAWV KHUB NIAM TXIV .... MAUM PHAWV YAAJ TU NU DIM TOM NKUAJ LOS LAWV SIB NTXUB IB TUG TSI NTSIA IB TUG LI LAWM .... MAUM PHAWV YAAJ TU NIAG NTSEJ MUAG MEB CAB NIAM NTIAV NYOB RAU .... NAB NYAU NW TUAJ NOJ PEB CAUG RAU PHONSAVANH NW TWB TSI MUAJ NTSEJ MUAG LOS PW HAU NW NIAM TIAB NW TU NU LAWV TSEV MAUM PHAWV YAAJ MUS PW TOM NPAAB PHAV NYOB TAG LUB TSIAB PEB CAUG CIA LI ROV QAB LOS RAU NAB NYAU XWB PHEM TSHAJ PLAW NW TSEV NEEG TWB TSI NTSIA NW IB QHO KIAG LI ......
6 months ago 109
Xam Rwg Yaaj Cov Ntxhai Cov Vauv Maum Phawv Yaaj Lub Siab Lim Hiam Txia Ntshav Nyiag Xis Lauj Tu Niam Lau Tu Ntxhai Cov Duab Nyob Rau Hau Nw Tu Facebook Tso Rau Tojsiab Tham Laib Ib Tug Hmoob MEKA Maum Phawv Yaaj Thov Tu Hmoob MEKA Xas Duab Los Rau Maum Phawv Yaaj Coj Tu Hmoob MEKA Daim Duab Coj Mus Ntiav Pub Thawj Ua Dab Rau Tu Hmoob MEKA 1 Week Tu Hmoob MEKA Xas Nyiaj Los Rau Maum Phawv Yaaj Thiab Vam Xyooj Xeem Lauj 3000 Dollars Tau Nyiaj Ntau Heev Maum Phawv Yaaj Nkawv Ob Niam Txiv Coj Mus Yuav Av Ua Laib Ib Lub Tsev Zoo Heev Nyob Rau Av Liab Lav 10 Thiab Yuav Laib Ib Lub Tsheb Luv Tub 30000 Dollars Yuav Laib 4 Hectares Nyob Rau Nonghai Yu Niag Ntsej Muag Meb Cab Khau Pim Niam Ntiav Lau No Nw Siab Phem Heev Ceev Faj Nej Tham Nw Ces Nw Yuav Nrhiav Teeb Meem Kom Nej Xas Nyiaj Tuab Ntw Los Rau Nw Laig ..... Qub Neeg Qub Siab Qub Dev Qub Ntxhiab ..... Maum Dev Noj Kam Maum Dev Tawb Quav Yog Maum Dev Tsi Tau Noj Ces Maum Dev Tshaib Tshaib Qhi Qhi Maum Dev Yuav Tuag Nw Kwg Yuav Rov Qab Muab Nej Duab Coj Mus Ntiav Pub Thawj Ua Dab Rau Nej Nawb .......
7 months ago 109
hmoob 54541234
7 years ago 109
MAUM PHAWV YAAJ NIAG NTSEJ MUAG NPLIM HAW QUAV KOJ TU NIAG NTSEJ MUAG PHEV DEV TSOOB HMOOB MEKA NW TWB UA HNUB UA HMO LWV KAWG NW LUB QHOV QAU TWB LWV TSI LAIB IB QHOV KIAG LI TSEEM LWV TAG ZAJ TAG ZOG YOG NW YUAV LWV LAIB CES TWB LWV TAU 5 LUB XYOO DHAU LOS LAWM ...... KOJ TSUA NROG KOJ TXAU SIAB THAIJ KOJ LUB PIM RAU HMOOB MEKA KOM LAWV MUAJ NYIAJ XAS LOS RAU KOJ LAIG ........ TAM SIM NO CES KOJ HAI KOM TU TXIV DEV HMOOB MEKA PAB KOJ LWV KOJ COV DUAB LIAB QAB KM TAG ..... MAUM PHAWV YAAJ KOJ DAG TSI LAIB HMOOB MEKA NYIAJ RAU KOJ LAIG LAWM NAWB ..... KOJ YOG IB TUG DAB 2 LUB TAUB HAU ...... KOJ TSEEM VAJ TSWV TIAM SI KOJ TSEEM MUS NAB NYAU IB HNUB TXOG KIAG MOOB CAB KOJ HAI TU YAWV TXIV HMOOB LAUJ UA NEEB KHO KOJ ..... KOJ MUS YUAV QAIB YUAV XYAB NTAWV PW IB HMO NW KHO KOJ TAG KOJ MAM LI LOS TSEV ....... NYOB NTAWM KOJ TU NU MAS KOJ UA TXUJ TUAJ NW TOG ....... DHAU KIAG NTAWM KOJ TU NU CES KOJ MUS NRHIAV NEEB NRHIAV YAIG KHO KOJ ...... TU NIAG MEB CAB NIAG PHIM 2 HUAM .......
6 months ago 109
MAUM PHAWV YAAJ KOJ YEEJ MEEM HAI KOJ TU TXIV DEV NIAG NTSEJ MUAG PHEV DEV TSOOB NW YEEJ MEEM LWV TAG ZAJ TAG ZOG UA KOM LUB QHOV QAU NQIG NW UA TIB THAJ QUB XWB TWB LWV TSI LAIB KIAG LI YOG NW XAV KOM LWV LAIB KOJ COV DUAB MEB CAB QIA NEEG POV TSEG NW YUAV TSUM LOS RAU NPLOG TEB YAIM KOJ LUB QHOV QUAV THIAB KOJ NIAG QHOV PIM ES NW THIAJ LI YUAV LWV LAIB NAWB ...... MAUM PHAWV KOJ HAI KOM KUV YUAV IB COS NAAM LIAB QAB LOS RAU KOJ MUAG NYOB RAU HAUV KOJ LUB HAAB KUV TWB YUAV LAIB 10 NAAM COV KHEJ DUB QAU LOJ QAU NTEV KOJ YOG IB TUG NEEG PAB TSI MUAJ TXIAJ NTSIG KOJ LUB SIAB LIM HIAM TXIA NTSHAV NPAV MUAG NEEG COV DUAB COJ MUS UA DAB RAU KOM HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW XAS NYIAJ LOS RAU KOJ LAIG TSI TXHOB NPAU SUAV KOJ YUAV TAU NOJ HMOOB NYIAJ LAWM
7 months ago 109
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI HU UA MAUM PHAWV YAAJ NW YOG IB TUG MEB CAB NIAM NTIAV LOJ HEEV NW CUAV THAJ NTSE HEEV TEEM NPLOG MUS NROG NPLOG PW NYOB RAU NPAAB PHAV KOM TSI MUAJ NEEG PAUB NW LUB QE TSW LWJ KIAG LI .... MAUM PHAWV YAAJ MUAB NW LUB TAJ LAJ LOS KEB NW LUB NTSEJ MUAG MUS NAB NYAU RAU NRAM VIENTIANE IB VAS THIV MUS OB ZAUG MUS YUAV KHAUB NCAW LOS MUAG ..... QUAV DEV KW PIM MUS TXIAG QAU KOM LAIB NYIAG XWB ....... KOJ KAV TSIJ RAU SIAB NTSO HAI KOJ TU HMOOB MEKA TUA KUV LUB COMPUTER KOM TUAG ES KOJ COV DUAB LIIAB QAB THIAJ PLOJ TAG ...... KOJ TSI TXHOB NPAU SUAV KOJ TU HMOOB MEKA TUA TAU 5 LUB XYOO NW TWB LWV TSI LAIB IB QHO KIAG LI ..... NW YIM UA MAS KUV YIM MUAB KOJ COV DUAB LIAB QAB TSO TAG ZAJ TAG ZOG XWB
7 months ago 109
Kuv Los Qhia Qhov Tseeb Rau Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Paub Cov Hmoob Nplog Hmoob Nyab Laj ........ Tso Duab Cuav Dag Npe Dag Xeem Dag Xaw Nyob Kom Nej Los Nrhiav Nte Tsi Laib Nkawv 2 Niam Txiv Ces Nkawv Yuav Dim Dawb Dim Dos ..... Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Nej Nco Ntsoov Nqa Nw Tu Npawb Xov Tooj Los Nte Nw Nyob Rau Nram Xum ...... Npawv Xov Tooj Muab Loo Thab Npia ..... Npav Pav Cas Tua .... Xam Mab Nuv Khua ..... Nyob Rau Nram Xum Nploh Muab Nw Cov Ntaub Ntawv Khaw Cia 3 Lub Xyoo ..... Nplog Mam Li Muab Nw Lub Npe Chaw Nyob Lwv Pov Tseg ....... Ceev Faj Nej Cov Duab Yog Nej Muab Xas Los Rau Poj Hmoob Nyab Laj Thiab Poj Hmoob Nplog Ces Lawv Coj Mus Ua Dab Rau Nej Daim Duab Ces Nej Yuav Muab Nyiaj Xas Tuab Ntw Rau Nkawv Ob Niam Txiv ...... Ua Laib Tsev Kauj .... Yuav Laib Liab .... Yuav Laib Tsheb Luv Tub Yuav Laib Tsheb Luv Kem ...... Lawv Khiav Los Nyob Rau Teb Chaw Nplog ..... Lawv Muab Nyiaj Ntiav Tu NAI NPAB Thiab Lawv Tseem Ua Dab Rau Tu NAI NPAB Thiaj Li Ua Laib Ntaub Ntawv ..... NPAV PAB CAS TUA .... XAM MAB NUV KHUA ....... Tam Sim No Nyob Rau Xeev Khuam ..... Nom Tswv Nplog Tuaj Kuaj Tau 500 Tawm Yim Tsi Muaj Ntaub Ntawv Nom Tswv Nplog Tseem Yuav Muab Cov Hmoob Nyab Laj Xas Rov Qab Rau Sab Nyab Laj Teb ...... Nej Twb Pom Nyob Rau YOUTUB Hmoob Nyab Laj Muaj Ib Qho Teeb Meem Ces Tso Dab Tom Kom Tuag Xwb ...... Thaum Hmoob Nyab Laj Tau Ntau Ntawv Nyob Yog Sib Phiv Nrog Hmoob Nplog Ces Lawv Tso Dag Tom Kom Tuag Nypb Rau Thoj Thoo Thoj Via Faib Cia Teb Tsi Sib Hau Xwb Tu Hmoob Nyaj Laj Tso Dab Tu Hmoob Nplog Mab Mam Mob Tau Ib Lub Xyoo Nw Mam Li Tuag Kiag Nej Ceev Faj Hmoob Nyab Laj Noj Miv Noj Nab Noj Tuv Noj Dev Noj Miv
7 months ago 109
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI MAUM PHAWV YAAJ NYOB RAU NAB NYAU NW MUS YUAV KHAUB NCAW LOS MUAG RAU NAB NYAU 1 WEEK MUS RAU NRAM VIENIANE 2 ZAUG NW MUAB NW LUB HAB LOS KEB NW LUB NTSEJ MUAG KOM ZEJ ZOG TSI TXHOB PAUB TXOG NW MUS UA MEB CAB NIAM NTIAV TEEM COV THAUB KEJ NPLOG MUS SIB TXIAG KOM LAIB NYIAJ ..... NEJ SAIB DAIB DUAB UA LIAB QAB NW TU HLUA NRAUG THAIJ NW LUB PIM TU HLUA NRAUG LUB HAUV CAUG TWB RAWV LUB NIAG QHOV PIM NW TSEEM HAI KOM NW TU HLUB NRAUG THAI XAS MUS RAU HMOOB MEKA DAG HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU NW LAIG TSAU TSAU MUS TXIAG QAU XWB KHAU PIM TSI TSHAJ TU NIAG NPLIM HAW QUAV NO NW KUH MUS UA MEB CAB NIAM NTIAV NYOB RAU ..... DaoThong52 LAIB NYIAJ ZOO DUA .... KOJ COV NU THIAB COV NIAM HLUA TXIV HLUA YUAV TXAJ MUAG TUAG TAU COV CAJ CEG KHAU PIM UA MEB CAB NIAM NTIAV YOG LAWV TAU COV ME NYUAM YOG KOJ CES NTSHE YUAV COJ RAWV NRAIM KOJ TU XEEB CEEM NAWB MAUM PHAWV YAAJ
7 months ago 109
Niag Ntsej Muag Maum Dev Maum Tu Niag Nplim Haw Quav Koj Thiab Koj Tu Hmoob MEKA Phev Dev Tsoob Neb Yim Tua Kuv Lub COMPUTER Tsi Laib Mas Kuv Yim Muab Koj Cov Duab Liab Qab Tso Ta Zaj Ta Zog Rau Teb Chaw Saib Hai Qhia Rau Ntiaj Teb Paub Koj Yog .... Vam Rwg YAAJ Tu Ntxhai Poj Laib Poj Lee Mus Nyiag XIS LAUJ Tu Niam Lau Yuav Tu Txiv Hmoob Ha Nyob Rau Sab NONGHET Tu Ntxhai Cov Duab Nyob Hauv Nw Tu FACEBOOK Tham Hmoob MEKA Dag Ntxia Laib Nyiaj Ntau Heev ....... Hmoob MEKA Thiaj Li Muab Ob Niam Txiv Hmoob Ham Tu Ntxhai Daim Duab Xas Los Nrog Tu Npawb Xov Tooj Nrhiav Ob Niam Txiv Hmoob Ham Tu Poj Niam Yog .... XAIV NPLOOJ LAUJ Tu Muam Xaiv Nplooj Lauj Thiaj Muab Tu Npawb Xas Mus Nram Xum .... Nplog Mam Li Muab Nw Lub Npe Chaw Nyob Xas Tuaj Rau .... XAIV NPLOOJ LAU Lawv Mus Nte Laib ..... Maum Phawv Yaaj Thiab Vam Xyooj Xeem Lauj ..... XAIV NPLOOJ LAUJ Yog IIb Tu Caub Nab Thi Tas Luaj Nyob Rau Phonsavanh
7 months ago 109
Maum Phawv Yaaj Koj Raug Tu Hmoob MeKa Koj Lawm Koj Thaij Duab Liab Qab Rau Koj Cov Hlua Nraug Es Nw Mam Li Pab Koj Muab Lwv Pov Tseg Kom Tag Quav Dev Khib Mam Nw Twb Lwv Tsi Laib Ib Qho Kiag Li Kuv Pab Koj Tu Siab Heev Li
8 months ago 109
Kuv Twb Ua Tib Zoo Hai Koj Los Koj Yeej Tsi K Koj Hai Koj Tu Hmoob MEKA Tua Kuv Lub Computer Tau 5 Lu Xyoo Kuv Lub Siab Zoo Koj Hai Kom Kuv Muab Tu Tu FACEBOOK Thiab Tu Kab Ces Rau Koj .... Kuv Lub Siab Zoo Kuv Muab Rau Koj Kuv Xav Tsi Txog Hai Tia Koj Lub Siab Phem Koj Yuav Muuab Rau Koj Tu Hmoob MEKA Tua Kuv Luv Computer Kom Tuag Es Koj Cov Duab Liab Qab Tsi Muaj Ib Daim Nyob Rau Kuv Lub Computer Kuv Nyob Rau Teb Chaw Vam Meej Ib Yam Nw Lwv Tsi Laib Maum Phawv Yaaj Koj Raug Nw Dag Koj Lawm Tu Niag Ntsej Muag Ruam Npuav Qau Hmoob MEKA Ntawv Na ....... Dag Ruam Ces Ruam Cia Siab Hai Tia Nw Yog Ruam Tu Cawm Seej Quav Dev Khib Mam .....
7 months ago 109
Loading...